Skip to main content

Având în vedere prevederile art. 50 din Decretul Presedintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgenă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr.212/16.03.2020 si Ordinul nr.721/25.03.2020 emis de Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti anuntă:

ÎNCEPÂND CU DATA DE 27.03.2020, PE TOATA DURATA DECRETĂRII STĂRII DE URGENTĂ

În perioada sus mentionată, RELATIA CU PUBLICUL SE FACE NUMAI PRIN TELEFON SAU E-MAIL.

1). Operatiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic la numerele:

 • Casa locala de Pensii Sectorul 1:  telefon 031-805.24.32
 • Casa locala de Pensii Sectorul 2: telefon 031-805.24.39
 • Casa locala de Pensii Sectorul 3:  telefon 021-326.05.62
 • Casa locala de Pensii Sectorul 4:  telefon 021-326.05.63
 • Casa locala de Pensii Sectorul 5:  telefon 031-805.24.40
 • Casa locala de Pensii Sectorul 6: telefon 031-432.99.24
 • Pensii Internaţionale: telefon 031-805.24.37

sau pe adresele de e-mail:

Pe aceste adrese de e-mail, solicitanţii vor transmite toată documentaţia scanată în format PDF, menţionând şi un număr de telefon de contact.

Dupa incetarea starii de urgenta, persoanele vor fi anunţate telefonic sau prin e-mail pentru a se prezenta cu documentatia în original necesară stabilirii drepturilor de pensie.

2)În perioada susmenţionată, în situaţia copiilor urmaşi care împlinesc vârsta de 16 ani şi care nu pot face dovada continuării studiilor din cauza suspendării cursurilor şcolare, plata pensiei se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverinţa doveditoare să fie prezentată în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

În funcţie de evoluţia situaţiei urmează să fie anunţate şi alte decizii.

3)       Documentatia pentru acordarea ajutorului de deces, in cazul in care decedatul era pensionar, se va trimite prin e-mail sau prin posta la adresele din Calea Vitan nr.6, sector 3; Bd. Lacul Tei nr.17, sector 2; Bd. Drumul Taberei nr.18, sector 6.

Actele necesare în cazul solicitarii ajutorului de deces sunt :

 1. In cazul in care decedatul era pensionar sau membru de familie al pensionarului :

cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces (Anexa nr.11 la Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii);

–    copie act identitate solicitant valabil;

–  copie certificat de deces;

–   acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar ( copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces ( copie);

– declaratia pe proprie raspundere ca  aceste cheltuieli au fost suportate integral de catre solicitant ;

– declaratie  pe proprie raspundere ca  persoana, membru de familie pentru care se solicita ajutorul de deces, nu era pensionara/asigurata ;

-act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (copie) daca este cazul;

-adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (copie) daca este cazul.

– nr. de telefon al solicitantului, sau al unui membru de familie al acestuia.

 

Adresele de e-mail sunt:

 

B.in cazul in care decedatul era   asigurat (salariat) sau membru de familie al  salariatului

–  cererea persoanei care solicită acordarea ajutorului de deces(Anexa nr.11 la Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii);

–  copie act identitate solicitant valabil;

–  copie certificat de deces;

–  dovada  că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces(copie) ;

– declaratia pe proprie raspundere ca  aceste cheltuieli au fost suportate integral de catre solicitant ;

– declaratie  pe proprie raspundere ca  persoana, membru de familie pentru care se solicita ajutorul de deces, nu era pensionara/asigurata ;

– adeverinta de la angajator  in care sa se mentioneze ca decedatul era salariat si nu a beneficiat de concediu fara salariu sau absente nemotivate la data decesului (copie).

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani  copie (daca este cazul);

-adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (copie) daca este cazul;;

-nr. de telefon al solicitantului, sau al unui membru de familie al acestuia.

Documentatia pentru acordarea ajutorului deces pentru asigurat ( salariat )  se transmite la adresa de ajutordeces.asigurati@cnpp.ro

Telefon :021.326.83.67

Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar, cererea  in acest caz va fi însotită de un extras de cont al solicitantului.

Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre aceasta.

 

4) Contribuţia de asigurări sociale (C.A.S.) datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare sociala la Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, se va plăti NUMAI prin Banca, în contul deschis la Trezoreria sector 3 RO89TREZ70322210304XXXXX.

Ordinul de plată se va completa astfel:

 • la rubrica „BENEFICIAR” se va completa “Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti”;
 • la rubrica „COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ/CUI” se va completa codul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, „13601150”;
 • la rubrica „REPREZENTÂND” se va completa „contribuţia CAS, pentru NUMELE ŞI PRENUMELE ASIGURATULUI, urmat de CNP-ul acestuia.

Începând cu data de 01.01.2020 cuantumul  minim  al contribuţiei de asigurări sociale este de 558 lei/lună reprezentand 25 % din salariul minim brut 2230 lei.
Informatii la telefon: 021.326.83.69/ e-mail: bucuresti.contracte@cnpp.ro

Pentru inregistrarea/incetarea unui contract de asigurare sociala toate documentele premergatoare, respectiv contractul de asigurare sociala/actul aditional in dublu exemplar, completat si semnat de catre titular, copie act identitate, conform cu originalul, procura (daca este cazul), declaraţia privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi declaraţia pe proprie răspundere, se vor transmite on line (prin e-mail); ulterior persoanele vor fi anuntate sa se prezinte cu documentele in original;

pentru reglarea stagiului de cotizare aferent declaraţiilor de asigurare, adeverinţele eliberate de catre A.N.A.F. în baza Ordinului nr. 3093/2014, se vor transmite on line (prin e-mail); împreună cu copia B.I./C.I., urmând să se primească răspuns în termenul prevăzut de lege;

5) nu se vor mai elibera negaţii E101 pentru persoanele care desfăsoară muncă sezonieră, atâta timp cât statele  membre ale Uniunii Europene se află în stare de urgentă si au graniţele închise.

6) Alte cereri, solicitări, adeverinte de stagiu, recalculări pensii, pensia pentru luna decesului, cupoane de pensii, etc., se vor transmite prin e-mail sau postă.

Alte  adrese utile :

bucuresti.secretariat@cnpp.ro;

bucuresti.ambp@cnpp.ro-Serviciul Accidente de munca si boli profesionale;

simona.niculescu@cnpp.ro; alexe.vasiliu@cnpp.ro-Serviciul Stagii

Anexe:

– cerere conform anexei nr.11 din Legea nr.263/2010, modificata si completata;

-declaratia pe proprie raspundere ca  aceste cheltuieli au fost suportate integral de catre solicitant ;

– declaratie  pe proprie raspundere ca  persoana, membru de familie pentru care se solicita ajutorul de deces, nu era pensionara/asigurata;

× Cum te putem ajuta?